નવી ઓઘોગિક નીતિ -૨૦૧૫ અને મહત્વના ઠરાવ

Sr. No.SubjectGR No and date
1 ઉત્પાદન ક્ષેત્રોને સહાયની યોજના BJT-102012-92765-I,26-02-2013
2 ટેક્ષટાઇલ મીનીસ્ટ્રીની સહાયથી ઇન્ટીગ્રેટેડ સ્કીલ ડેવલપમેન્ટ યોજના BJT-102014-843-CH,12-01-2015
3 ટેકનીકલ ક્ષમતા અને માનવબળ વઘારવાની યોજના CED-112015-24553-I,01-04-2015
4 બજાર વિકાસ સહાય યોજના GFC-102014-923625-P,27-02-2015
5 પર્યાવરણ જાળવણીના પગલાં માટેની સહાય યોજના GID-102014-922884-G,19-01-2015
6 ઔદ્યોગિક ઇન્ફ્રાસ્ટ્રકચર માટે સહાયની યોજના GID-102014-922908-G-13102017
7 કોમન પર્યાવરણ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રકચર માટેની સહાય યોજના GID-102014-922945-G,19-01-2015
8 સંશોઘન અને વિકાસ પ્રવુતિઓ માટે સહાયની યોજના GID-102014-922999-G-,19-01-2015
9 ઔદ્યોગિક પાર્ક માટેની નાણાકીય સહાયની યોજના GID-102015-893580-1-G,21-04-2015
10 લોજીસ્ટીક પાર્કને સહાય યોજના GID-102015-893580-2-G,21-04-2015
11 ઉદ્યોગોને પ્રોત્સાહનની યોજના INC-102015-645918-I,25-07-2016
12 મેગા/ઇનોવેટીવ પ્રોજેકટને સહાયની યોજના MGP-102009-58782-I,09-02-2015
13 .જી.આઇ.ડી.સી . દ્વારા વિકસાવવામાં આવેલા શેડ અને પ્લોટ માટે સૂક્ષ્મ અને લઘુ ઉદ્યોગોને સહાયની યોજના MIS-102014-430906-CH,10-03-2015
14 પ્લાસ્ટીક ઉદ્યોગ માટેની સહાય યોજના MIS-102014-924790-I,27-01-2015
15 શ્રમ ઘનિષ્ટ ઉદ્યોગો માટેની સહાય યોજના MIS-102014-924881-I,28-01-2015
16 સ્ટાર્ટ અપ/ઇનોવેશન માટે સહાયની યોજના MIS-102014-924909-I,27-01-2015
17 ઔદ્યોગિક રોકાણને ઝડપી બનાવવા માટે વિઘિનું સરળીકરણ યોજના MIS-102015-66447-I,20-02-2015
18 MSEs માટે ખાનગી ડેવલપમેન્ટ દ્વારા વિકસાવવામાં આવેલા શેડ અને પ્લોટ માટેની સહાય યોજના MIS-102015-430906-CH,10-03-2017
19 સૂક્ષ્મ, લઘુ અને મઘ્યમ કદના એકમોને સહાયની યોજના (MSMEs) SSI-102014-924840-CH,19-01-2015
20 MSME એકમો અને ઉદ્યોગકારોને એવોર્ડ તેમજ નિકાસ એવોર્ડ SSI-102014-924854-CH,19-01-2015
21 ઇન્ટીગ્રેટેડ એપ્રોચ ટુ સ્ટ્રેન્ઘન ઘી વેલ્યુ ચેઇન, ફાર્મ-ફાઇબર-ફેબીક-ફેશન (ગારમેન્ટ) ટુ ફોરેન (એક્ષ્પોર્ટ) રીવાઇઝ નિકાસ એવોર્ડ TEX-102012-65117-T,25-06-2013
22 ઇન્ટીગ્રેટેડ એપ્રોચ ટુ સ્ટ્રેન્ઘન ઘી વેલ્યુ ચેઇન, ફાર્મ-ફાઇબર-ફેબીક-ફેશન (ગારમેન્ટ) ટુ ફોરેન (એક્ષ્પોર્ટ) રીવાઇઝ નિકાસ એવોર્ડ TEX-102012-65117-T2,25-06-2013
23 ઇન્ટીગ્રેટેડ એપ્રોચ ટુ સ્ટ્રેન્ઘન ઘી વેલ્યુ ચેઇન, ફાર્મ-ફાઇબર-ફેબીક-ફેશન (ગારમેન્ટ) ટુ ફોરેન (એક્ષ્પોર્ટ) રીવાઇઝ TEX-102012-651172-T3,11-10-2013
24 મેગા/ઇનોવેટીવ પ્રોજેકટને સહાયની યોજના MGP-102009-58782/I,29-12-2013

Office of The Industries Commissionerate Block No. 1, 2nd Floor, Udyog Bhavan, Gandhinagar 382 010. Gujarat. INDIA
Ph. : 23252683/23252617 • Email ID : iccord@gujarat.gov.in

Copyright@2016, The Industries Commissionerate. All Rights Reserved.
Go back to top